Vrátit se

Prodej velkého závodu na výrobu bioetanolu

Provozní podnik

Prodej závodu na výrobu bioetanolu.

Prodáno

Cena: 12 000 000 €
Trmice Region:
Country: Česko

Informační memorandum

Na základě smlouvy a výhradního prodejního práva nabízíme služby k zajištění nejvýhodnějších podmínek pro akvizici jednoho z největších závodů na výrobu bioetanolu ve východní Evropě.

Obecné vlastnosti zařízení na výrobu bioethanolu

Celková výše již vynaložených investic do výstavby elektrárny: 1 438 918 779 Kč – 60 000 000 EUR (v cenách 2007-2009)

Projekt výstavby závodu na výrobu bioetanolu v České republice byl realizován v návaznosti na směrnici Evropské komise 2003/30 ES o podpoře využívání biopaliv a dalších obnovitelných pohonných hmot v dopravě.

Datum výstavby: 2007-2008

Uvedení do zkušebního provozu: od roku 2008 do současnosti

Výrobní prostory

 • 1 000 000 hektolitrů (80 000 tun) bioetanolu pro přísady do motorového benzinu a výrobu biopaliv
 • 1 800 tun technického etanolu pro výrobu čisticích a technických kapalin
 • 100 000 suchého odpadu z výroby alkoholu používaného jako krmivo pro hospodářská zvířata

Charakteristika technologického procesu

výroba bioetanolu je založena na licenci švédské společnosti Chematur Engineering AB. Výroba je založena na zcukernatění škrobu, který je obsažen v obilovinách a následné fermentaci cukerných látek v procesu výskytu bioetanolu a oxidu uhličitého. Technologický proces je plně automatizovaný a počítačový. Kontrola se provádí z centrálního CP a ve výrobních závodech.

Suroviny pro výrobu

pšenice nízké jakosti, tritikale (hybrid pšenice a žita)

Příjem a skladování obilí

Obilí je přepravováno železničními a nákladními vozidly a rozléváno do podzemních nádrží, odkud je dopravováno dopravníky do elevátorů k počátečnímu čištění.

Hlavní cykly:

 • Příjem, skladování a mletí obilí
 • hydrolýza
 • fermentace
 • destilace a dehydratace,
 • sušení, paletizace a skladování DDGS (suché sypké produkty)
 • opaření a přeprava výrobků

Kvalita produktu: bezvodý ethanol – koncentrace min. 99,8 % hm. –
Vynikající technologie: Pokročilá moderní technologie kontinua společnosti Chematur. Dodavatel: Chematur Engineering AB, Švédsko. Licence Chematur je Biostil. Stav
technologického zařízení: výborný – téměř nový
Stav výroby, skladu, administrativních budov a staveb: výborný – nový
Technologický proces: je potřeba rafinace
Prodejní trh: 70% – země Evropské unie a především Německo, 30% – Česká republika
Dodávky surovin: české firmy

Plocha závodu: 5 ha výrobní haly nebo 8 hektarů spolu s vlastní železniční větví.
Počet zaměstnanců: 80 osob

Historie závodu na výrobu bioetanolu

Projekt výstavby závodu na výrobu bioetanolu v České republice byl realizován v návaznosti na směrnici Evropské komise 2003/30 ES o podpoře využívání biopaliv a dalších obnovitelných pohonných hmot v dopravě.

Projekt byl od počátku své realizace nepřímo i přímo ovlivňován českými politickými a mocenskými strukturami.

Pro výrobu bioetanolu byla spuštěna technologická linka sestávající z pokročilých technologických zařízení, jejichž jádrem jsou produkty švédské společnosti Chematur Engineering AB a zařízení českých výrobců.

Dodávky druhotných zařízení od českých výrobců byly spíše vynucené kvůli strategické politice státu na podporu českých výrobců.

Při prvotním uvedení závodu do zkušebního provozu v roce 2008 byly vzhledem k nestandardnímu uspořádání technologické linky zjištěny chyby, které ovlivnily kvalitu a objem výrobků. Kromě toho se výroba rozšířila zvýšeným zápachem. Švédská společnost Chematur Engineering AB odmítla nedostatky odstranit s odkazem na skutečnost, že elektrárnu nepostavila na klíč a z iniciativy české strany se na dodávkách technologického zařízení podíleli zahraniční (čeští) dodavatelé.

V roce 2008 byl závod nucen zastavit testování výroby a především provést opatření k odstranění zápachu.

Pozastavení výroby mělo negativní dopad na splátkový kalendář bankovních úvěrů – jejich celkový objem v letech 2007-2009 činil 1 miliardu 200 milionů korun.

V roce 2009 bylo provedeno několik nákladných zásadních změn v technologickém procesu. Nejvýznamnější byly investice do systému čištění vzduchu, optimalizace mlýna a separační jednotky. Ve mlýně byla technologie mletí obilí s kladivy nahrazena technologií mletí růží válečky s částečným odstraněním povrchu zrna. Při separaci byl zvýšen objem potrubí přes klenutá síta a byl zaveden systém "praní vláken".

Tato opatření vedla k významnému odstranění zápachu, stabilizaci výrobního procesu, ale zcela neodstranila nedostatky fermentačního procesu – příliš krátkou dobu fermentačního cyklu a nedostatečnou fermentační sílu. K odstranění těchto nedostatků již společnost neměla finanční prostředky. V roce 2009 činil objem prodaných produktů závodu 694 000 000 Kč.

V roce 2010 přispěl růst cen pšenice na jedné straně a zpoždění růstu cen bioetanolu na evropském trhu na straně druhé k ještě většímu zpoždění ve splácení dluhů z bankovních úvěrů ze strany společnosti, v důsledku čehož banky vyhlásily bankrot.

17. prosince 2010 byl na závod vyhlášen konkurz.

V den vyhlášení konkursu činil dluh závodu vůči bankám 1 170 903 266 Kč, včetně úroků z úvěrů

Hlavní příčiny úpadku

 1. Poruchy v technologickém cyklu způsobené chybami způsobenými vytvořením hybridu z hlavního jádra švédských a sekundárních českých zařízení
 2. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nebylo možné ve zkušební době zcela odstranit nedostatky v technologickém procesu a přivést závod do plánovaných výrobních prostor
 3. Zvýšení cen pšenice v letech 2009–2010 a nepřiměřeně pomalý růst cen bioetanolu na evropském trhu
 4. Zatížení bankovních úvěrů ve výši 1 200 000 000 Kč

Posouzení vyhlídek podniku

Odstranění nedostatků v technologickém cyklu:

Podle odhadů hlavních specialistů závodu jsou k odstranění nedostatků a přivedení výroby do plánovaných kapacit zapotřebí investice ve výši cca 100 000 000 Kč (4 miliony EUR). V podstatě se jedná o náhradu za technologii mletí pšenice (je zapotřebí jemnější rozemol).

Hlavní specialisté závodu jsou přesvědčeni, že vědí a jsou schopni odstranit nedostatky v technologickém cyklu, s výhradou poskytnutí dalších výše uvedených investic.

Prodej výrobků:

Evropský trh s bioetanolem se vyznačuje velkou stabilitou a neustálým růstem. Například v roce 2010 vykázal segment bioetanolu nejlepší růst ve vztahu k segmentu bionafty – 26,1 % oproti 11,1 %. Kromě toho se trh s bioetanolem neustále rozšiřuje. Například na Ukrajině – po vstupu v platnost zákona Ukrajiny č. 1391-VI "o změnách některých zákonů Ukrajiny týkajících se podpory výroby a používání alternativních paliv".

Po dobu své činnosti měl závod dlouhodobé smlouvy na prodej bioetanolu a stabilní zájem zákazníků o produkty všeho druhu.

Mezi stálé zákazníky patřily společnosti: Slovnaft a.s., SOLVADIS GmbH, UNIPETROL, ED & F Mann GmbH, ČEPRO a.s., AGROFERT HOLDING a.s., Dalkia Česká republika, a.s. a další.

Naše služby při akvizici závodu. Podmínky. Náklady:

 • Akvizice závodu je možná pouze z konkurzních aukcí organizovaných insolvenčním manažerem formou přímého prodeje kupujícímu. V souladu se zákonem o úpadku České republiky se dluhy a jiné závazky úpadce zcela ruší.
 • poskytneme exkluzivně pro ruského investora při nákupu podniku z aukce a minimalizujeme konkurenční složku soutěže
 • zajistíme ruskému investorovi akvizici předmětného závodu za cenu: 380 000 000 Kč = 15 milionů eur
 • Za určitých podmínek může potenciální kupující transakci (až do výše 60 %) částečně financovat českými bankami za evropské úvěrové sazby
 • Zajistíme přijetí do závodu souboru odborníků a technologů zastupujících zájmy potenciálního kupce na nezbytně nutnou dobu a zahájení výroby pro přesnější posouzení výrobních charakteristik technologického procesu a zařízení.
 • V případě podpisu smlouvy o prodeji podniku s konkurzním manažerem a poskytnutí neodvolatelné záruky poskytneme odklad splátky jistiny na nákup závodu až na 3-6 měsíců.
 • Pokud je kupující schopen uzavřít smlouvy o budoucím prodeji výrobků, můžeme zajistit financování závodu českými bankami za evropské úvěrové sazby
 • V co nejkratším čase zajistí soubor potřebných pracovníků (technologové, inženýři, střední management atd.) pro realizaci plnohodnotných ekonomických a výrobních aktivit závodu
 • Komplexní pomoc při adaptaci nového majitele na českém trhu. V případě potřeby opatrovnictví podniku během prvních let činnosti.

Náklady na služby:

 • služby spojené s pořízením závodu – v ceně závodu
 • další služby – dle dohody

Posouzení investiční atraktivity

 1. Akvizice téměř nového závodu za cenu 4x nižší, než byla počáteční investice
 2. Stabilní situace na trhu, jeho neustálý růst, zvýšení norem pro povinný obsah bioetanolu v benzínu v zemích Evropské unie (z dnešních 2% na 10% do roku 2020), zavedení povinných norem na Ukrajině potvrzují, že obchod s bioetanolem je vysoce ziskový a má velký stabilní potenciál.
 3. V Rusku existovaly a existují projekty na výstavbu závodů na výrobu bioetanolu: Alexander Rjazanov, bývalý první místopředseda řídícího výboru Gazpromu a bývalý šéf Gazpromu Něfť, plánoval vybudovat v Tambovské oblasti silný závod na výrobu bioetanolu; v Tatarstánu – JSC "Tatneftekhiminvest-holding"; v regionu Irtysh, území Krasnodar, Rostovská oblast – petrochemický klastr PARK (GC Titan) atd. Všechny projekty byly zaměřeny na vývoz výrobků do Evropy, ale čelily spotřebním daním, které zvýšily cenu výrobků 16krát a učinily je v Evropě nekonkurenceschopnými. Současně měly všechny ruské investiční projekty na výstavbu závodů na výrobu bioetanolu náklady 80 až 120 milionů eur a návratnost investic 5-6 let.
 4. Umístění závodu v České republice – v centrální části Evropy – je strategickým faktorem přímého přístupu na evropský trh s bioetanolem a biopalivy.
 5. Stabilní evropský trh s výrobky. V souladu s normami Evropské unie je v benzínu určeném k prodeji v EU povinný obsah bioethylenových přísad ve výši 2% a do roku 2020 – 10%
 6. Využití levných českých bankovních úvěrů k financování činnosti elektrárny
 7. Levnější česká kvalifikovaná pracovní síla ve srovnání se západoevropskými zeměmi.
 8. Možnost dodávek levných surovin ze zemí SNS a zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a podniků.
 9. Perspektiva rozšíření trhu s ohledem na celkovou globální strategii rozvoje alternativních paliv šetrných k životnímu prostředí.

Možnost financování transakce třetí stranou

Transakce (až 60 %) je možné částečně financovat českými bankami za evropské úvěrové sazby.

stats